HT/ Pankaj Kapur-Khali are ideal to play Chacha Chaudhary-Sabu: Cartoonist Pran

HT/ Pankaj Kapur-Khali are ideal to play Chacha Chaudhary-Sabu: Cartoonist Pran.